Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin organizacyjny Katedry

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY


§ 1

 1. Podstaw? prawn? dzia?ania katedry stanowi § 24 statutu Uniwersytetu.
 2. Katedra jest jednostk? organizacyjn? prowadz?c? dzia?alno?? dydaktyczn? i naukow? w zakresie wyodr?bnionej dyscypliny naukowej.
 3. Katedra mo?e mie? struktur? jednolit? lub mo?e sk?ada? si? z dwóch lub wi?cej zak?adów.
 4. Katedr?  mo?na  utworzy?, je?eli  w proponowanym  sk?adzie  osobowym zatrudniona jest w pe?nym wymiarze czasu pracy co najmniej jedna osoba maj?ca tytu? naukowy.


§ 2

 1. Katedr? tworzy, przekszta?ca i znosi rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u.
 2. Zakres zada? katedry okre?la kierownik katedry.
 3. Katedra posiada wewn?trznie wydzielony maj?tek.


§ 3

 1. Organami katedry s?: kierownik oraz rada katedry.
 2. Kierownik kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci katedry i jest prze?o?onym wszystkich pracowników katedry. Odpowiada za planowanie i realizacj? zada? wyznaczonych katedrze, za maj?tek i ?rodki finansowe przydzielone katedrze oraz za warunki bhp i ppo?.
 3. Kierownika katedry powo?uje rektor na okres 5 lat, na wniosek rady katedry zaopiniowany przez rad? wydzia?u. Kadencja kierownika katedry rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku kalendarzowego.
 4. Kierownikiem katedry mo?e by? osoba maj?ca tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w pe?nym wymiarze czasu pracy.
 5. Do obowi?zków kierownika w szczególno?ci nale?y:
   1) sprawowania nadzoru  nad przebiegiem procesu dydaktycznego realizowanego przez katedr?;
   2) przygotowania  projektu  planu  badawczego  oraz  wnioskowanie  o przyznanie niezb?dnych ?rodków na jego realizacj?;
   3) gospodarowanie przydzielonymi lokalami i maj?tkiem katedry.
 6. Kierownik katedry mo?e wykonywa? swoje obowi?zki przy pomocy zast?pcy okre?laj?c jego kompetencje.


§ 4

 1. Rada katedry jest organem doradczym i opiniodawczym kierownika.
 2. Rada wspó?dzia?a z kierownikiem w organizowaniu pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej. Przewodnicz?cym rady jest kierownik Katedry.


§ 5

 1. Katedra wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi.


§ 6

 1. Katedra posiada ewidencyjnie wydzielony  maj?tek. Ewidencja maj?tku
  prowadzona jest na podstawie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
 2. Kierownik katedry odpowiada za powierzony mu maj?tek znajduj?cy si? na terenie katedry.
 3. Kierownik katedry mo?e przekaza? okre?lone przedmioty i urz?dzenia b?d?ce w ewidencji katedry w bezpo?redni? opiek? pracownikowi zatrudnionemu w katedrze.  Pracownik ten ponosi odpowiedzialno?? materialn? zgodnie z obowi?zuj?cymi   przepisami.    Kierownik   katedry   kontroluje   wówczas prawid?owe wykorzystanie i rozliczanie si? pracownika z powierzonego mu mienia.
 4. Dzia?alno?? finansowo-gospodarcza katedry prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu.
 5. Katedra prowadzi ?ród?ow? dokumentacj? finansow?, wystawia dokumenty obrotu pieni??nego i maj?tkowego oraz prowadzi ewidencj? w zakresie okre?lonym w?a?ciwymi przepisami.
 6. Ewidencj?     dokumentów     fmansowo-ksi?gowych    prowadzi     Kwestura Uniwersytetu.
 7. Obieg dokumentów finansowych w katedrach wchodz?cych w sk?ad instytutu ustala dyrektor instytutu zgodnie z zasadami przyj?tymi w Uniwersytecie.
 8. Kierownik  katedry mo?e  przekaza?  obowi?zki  wymienione  w pkt.   1-3 kierownikom zak?adów.
 9. Do katedr wchodz?cych w sk?ad instytutu maj? odpowiednie zastosowanie ustalenia zawarte w § 9 pkt. 5.


§ 7

 1. Bezpo?redni nadzór i kontrol? nad dzia?alno?ci? katedry dzia?aj?cej poza instytutem sprawuje dziekan a Katedry dzia?aj?cej w instytucie dyrektor instytutu, na podstawie kompetencji wynikaj?cych z regulaminu organizacyjnego instytutu.


§ 8

 1. Zmiany w regulaminie mog? by? dokonane zarz?dzeniem rektora z jego
  w?asnej inicjatywy lub na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad? wydzia?u.
 2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzenia rektora.

 


Ta strona by?a odwiedzana 721 razy (w tym z UWM 46 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-01
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa